Katastar

Ispiši stranicu

dkp

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine.
Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.
Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Geodetska izmjera pri kupnji zemljišta

Prilikom kupnje zemljišta (sa kućom ili bez) vrlo je važno provjeriti osim "čistih papira" i "da sve štima u gruntovnici" i odgovara li stvarno stanje na terenu površini koja je iskazana u katastru i gruntovnici (vrlo često i tu dolazi do razlike).
Bilo da je zemljište ograđeno vidljivim ogradama, međnim kamenjem ili nečim trećim a pogotovu ako nije ograđeno, ili vlasnik pokazuje zemljište po principu "...ovdje negdje počinje, ...a ovdje negdje završava..." neophodno je u svrhu izbjegavanja kasnijih komplikacija kako sa prodavateljem tako i sa budućim susjedima, pozvati ovlaštenog geodetskog stručnjaka da provjeri u najkraćim crtama rečeno ima li zemljište koje kupujete zaista toliku površinu koju vam prodaju i gdje su stvarne granice.

Koji su dokumenti potrebni za upis objekta u katastar i gruntovnicu?

Za upis objekta potrebno je:

Zašto je bitno upisati kuću u katastar i zemljišnu knjigu?

Kuću ili građevinu je, osim što je to zakonska obaveza, potrebno evidentirati:

  • kod kupoprodaje (čisti papiri),
  • legalizacije objekta,
  • hipoteke,
  • kod prijave boravka,
  • etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova).

Kuća je upisana u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu.
Što je potrebno da bi upisali kuću u zemljišnu knjigu?

Za upis kuće u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišno-knjižnog sa katastarskim stanjem, u kojemu se prilaže i valjana  dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.

Kuća je izgrađena bez građevinske dozvole.
Što je potrebno za upis?

Ako je kuća sagrađena bez građevinske dozvole potrebno je angažirati projektanata koji će provesti postupak legalizacije i nakon plaćenih doprinosa  moći će se nastaviti postupak upisa kuće.


Kopija katastarskog plana

Kopija katastarskog plana je javna isprava kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.
Na katastarskim planovima su prikazane katastarske čestice tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica.
Izvadak iz katastarskog plana izdaje se u analognom, ili digitalnom obliku.

Posjedovni list

U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.

Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt - rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

Građevinska dozvola potrebna je za građevine koje uredbom određuje Vlada RH ili za građevine koje se grade na području dvije ili više županija.

Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 ).

 

Projektiranje

Posebna geodetska podloga (PGP)

Odlučili ste se za gradnju kuće? Rekli su vam da trebate ishoditi Posebnu geodetsku podlogu (PGP)

 

 

Više...

 

Građenje i nadzor

 


Sudjelujemo u izvođenju i nadzoru građevinskih radova.

 

Više...

 

Aktualno!

LEGALIZACIJA OBJEKATA 
- Rok do Lipnja 2013 -

Budite među prvima - rok za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata do Lipnja 2013 godine.

 

Više...

 

GIS

gis

Implementacija cijelovitih geoinformacijskih sustava (GIS).

  • planiranje, projektiranje, izrada i održavanje GIS-a

Više...